demo_image

Емилија Бојковска

Редовен професор
e-mail: bojkovskae@yahoo.com
Телефонски бр. кабинет: 32 40 443
Термини за консултации: линк

 

Настава на додипломски студии:

Морфологија на германскиот јазик 1, 2

Синтакса на германскиот јазик 1, 2

Историја на германскиот јазик 1, 2;

Контрастивна анализа за преведувачи и за толкувачи (германски) 1, 2

Преведување од германски (Б-, В-) на македонски А-јазик 1, 2

Толкување од германски (Б-, В-) на македонски А-јазик 1, 2.

Настава на постдипломски студии:

Наука за јазикот: Валенција, рекција и конгруенција

Именската и придавската синтагма во германскиот и во македонскиот јазик

Конференциско толкување: Консекутивно толкување од македонски на германски јазик и обратно 1, 2

Симултано толкување од македонски на германски јазик и обратно 1, 2.

Настава на докторски студии:

Наука за јазикот: Граматички модели

Синтаксичка повеќезначност

Преземете ја биографијата

Други членови