demo_image

Емилија Црвенковска

Редовен професор
e-mail: emilija@ukim.edu.mk
Телефонски бр. кабинет: 3240-488
Термини за консултации: четврток: 13.00-14.00

 

Настава на додипломски студии: Старословенски јазик

Споредбена граматика на словенските јазици Методологија на научната работа

Настава на постдипломски студии: Техника на научната работа

Теоретски пристап во усвојувањето на македонскиот јазик како втор (учествува во курсот)

Историја на македонскиот јазик (учествува во курсот)

Настава на докторски студии: Методологија на обработка на црковнословенските ракописи

Историја и теорија на проучување на словенските јазици (учествува во курсот)

Социолингвистиката и наставата по македонски јазик како втор (учествува во курсот)

Методологија на научната работа

Преземете ја биографијата

Други членови