Emina Avdikj

Емина Авдиќ

Вонреден професор
e-mail: emina.avdic@ukim.edu.mk
Телефонски бр. кабинет: 32 40 461, локал 461
Термини за консултации: линк

 

Настава на додипломски студии:

Методика на наставата по германски јазик 1, 2, 3, 4

Теорија на преведувањето и на толкувањето 1, 2

Настава на постдипломски студии:

Наука за јазик: Интеркултурна комуникација

Стратегии на преведувањето и толкувањето

Техники на научната работа

Настава на докторски студии:

Преведување култури

Интеркултурна комуникација

Преземете ја биографијата

Други членови