demo_image

Ирина Бабамова

Редовен професор
e-mail: Irina_babamova@yahoo.com
Телефонски бр. кабинет: 32 40 438
Термини за консултации: Понеделник од 13.45ч-14.30 ч

 

Настава на додипломски студии: Теорија на преведувањето и на толкувањето

Контрастивна граматика на францускиот и на македонскиот јазик

Контрастивна анализа на текст и на говор

Преведување од француски на македонски и од македонски на француски јазик.

Настава на постдипломски студии: Современи теории на преведувањето

Француско-македонски контрастивни теми: францускиот глагол Faire

(Постдипломски студии-наука за јазикот)

Контрастивна анализа на говор и терминологија (магистерски студии по конференциско толкување)

Деловен француски јазик (Магистерски студии – Јазици, бизнис и меѓународна трговија)

Настава на докторски студии: Деривациски модели во францускиот јазик

Преземете ја биографијата

Други членови