demo_image

Ирина Талевска

Доцент

+ 389 2 3240 414

irinatalevska@flf.ukim.edu.mk

 

На додипломските студии ги предава следните курсеви:

Среден век и Данте

Италијанската книжевност на хуманизмот и ренесансата

Италијанската книжевност на барок и просветителство и неокласицизам

Италијанскиот романтизам и книжевноста на 19 век

Италијанската книжевна критика

 

Преземете ја биографијата

Други членови