Iskra Tasevska

Искра Тасевска Хаџи-Бошкова

Доцент
e-mail: iskratasevska@yahoo.com
Телефонски бр. кабинет: +389 2 3240 475
Термини за консултации:  

 

Настава на додипломски студии: Книжевна генологија – македонски 19 век 1 и 2

Нова македонска книжевност 1 и 2

Преземете ја биографијата

Други членови