kr51b

Кристина Николовска

Редовен професор
e-mail: nikolovska_17@yahoo.ccom
Телефонски бр. кабинет: 32 40 476
Термини за консултации:  

 

Настава на додипломски студии: Теорија на книжевност 1 (дисциплини и теорија на драма) (задолжителен / изборен)

Теорија на книжевност 2 (теорија на проза и поезија) (задолжителен / изборен)

Реторика и стилистика (изборен)

Реторика во односи со јавност (изборен)

Херменевтика и семиологија (изборен)

Семиологија во односи со јавност (изборен).

Настава на постдипломски студии: Теорија на книжевност (задолжителен)

Ars Poetica херменевтика (изборен).

Настава на докторски студии: Теорија на книжевност: (теорија на текстот: проза, драма, поезија)

Теории на книжевност – филозофија на теориите

Креативна: реторика, стилистика, херменевтика, семиологија.

Преземете ја биографијата

Други членови