demo_image

Маја Бојаџиевска

Редовен професор
e-mail: mbojadzievska@yahoo.com maja.bojadjievska@flf.ukim.edu.mk

 

Телефонски бр. кабинет: 32 40 416
Термини за консултации:  

 

Настава на додипломски студии: Поетика на имагинарното и митот

Мит, религија книжевност

Поетика на ориенталните книжевности

Книжевна херменевтика

Роман на 20/21 век

Настава на постдипломски студии: Светите книги како книжевност
Настава на докторски студии: Мит, книжевност, култура

Преземете ја биографијата

Други членови