demo_image

Милена Саздовска-Пигуловска

Доцент
e-mail: milena.sazdovska@gmail.com
Телефонски бр. кабинет: 02/ 32 40 463
Термини за консултации: вторник 12:45-13:45, кабинет 101

 

Настава на додипломски студии: Преведување од македонски на англиски јазик и обратно Англиски јазик (Б)

Стручна терминологија за преведувачи и толкувачи Преведувачки алатки

Контрастивна анализа за преведувачи и толкувачи

Преземете ја биографијата