demo_image

Мира Трајкова

Редовен професор
e-mail: mtrajkova@gmail.com
Телефонски бр. кабинет: 02 32 40 442
Термини за консултации: Вторник 12.00-13.00

 

Настава на додипломски студии: Фонетика и фонологија на францускиот јазик

Методика на наставата по француски јазик 1 и 2

Практична подготовка за настава по француски јазик 1 и 2

Настава на постдипломски студии: Интеркултуралност во наставата по француски јазик (Студиска програма за наука за јазикот, модул Романистика, Филолошки факултет „Блаже Конески“

Интеркултуралност во комуникацијата (Студиска програма Јазици, бизнис и меѓународна трговија, Филолошки факултет „Блаже Конески“во соработка со Универзитетот во Орлеан, Франција.)


Преземете ја биографијата

Други членови