demo_image

Мирјана Алексоска-Чкатроска

Редовен професор
e-mail: ckatra@t.mk
Телефонски бр. кабинет: 32 40 455
Термини за консултации: Четврток од 13ч-14ч (со најава на ckatra@t.mk)

 

Настава на додипломски студии: Историја на францускиот јазик со историска граматика

Историја на шпанскиот јазик

Карактеристики на француската лексика

Заемката во францускиот јазик

Романизмите во македонскиот јазик

Консекутивно толкување со техники на бележење од македонски на француски јазик и од француски на македонски јазик

Симултано толкување од македонски на француски јазик

Подготовка за преведување и толкување (француски)

Двонасочно толкување (француски)

Стручна терминологија за преведувачи и толкувачи – Економија (француски)

Стручна терминологија за преведувачи и толкувачи – Медицина (француски)

Настава на постдипломски студии: Конференциско консекутивно толкување и техники на бележење од македонски на француски јазик и обратно (Магистерски студии по конференциско толкување)

Конференциско симултано толкување од македонски на француски јазик (Магистерски студии по конференциско толкување)

Текстот како јазична и значенска единица (Магистерски студии – Наука за јазикот)

Деловен француски јазик и Комуникација (Магистерски студии – Јазици, бизнис и меѓународна трговија)

Преземете ја биографијата

Други членови