Oktaj

Октај Ахмед

Редовен професор
e-mail: oktay@flf.ukim.edu.mk, oktayahmed@gmail.com
Телефонски бр. кабинет: 32 40 301
Термини за консултации: среда, 13-15 часот.

 

Настава на додипломски студии: Морфологија на турскиот јазик

Синтакса на турскиот јазик

Настава на постдипломски студии: Граматика на турскиот јазик

Современ турски јазик

Лингвостилистика на турскиот јазик

Настава на докторски студии: Деривативна морфологија на турскиот јазик

Корпус базиран истражувања на турскиот јазик Морфосинтакса на турскиот јазик

Преземете ја биографијата

Други членови