Radica Nikodinovska_slika

Радица Никодиновска

Редовен професор

+ 389 2 3240 412

rnikodinovska@gmail.com

Во рамките на додипломските студии држи настава на следните предмети: 

Методика на наставата на италијански јазик 1 и 2

         – Практична подготовка за настава 1 и 2

         – Теорија на преведување и толкување

         – Симултано толкување

 

Во рамките на постдипломските студии држи настава на следните предмети:

  • Теорија и практика на толкување на Мастерот за конференциско толкување на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ – Скопје;
  • Konferencisko sимултано и консекутивно толкување од италијански на македонски и обратно на Мастерот за конференциско толкување на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ – Скопје;
  • Италијанска фразеологија на отсекот Наука за јазик на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“;

 Во рамките на докторските студии предава на предметот: Дидактика и евалуапревод.

Избрана е за ментор во рамките на истите студии.

 

Преземете ја биографијата

Други членови