demo_image

Руска Ивановска-Наскова

Вонреден професор

+ 389 2 3240 413

rivanovska@flf.ukim.edu.mk

rivanovska@gmail.com

 

Предмети на додипломски студии:

Вовед во фонетиката и морфологијата на италијанскиот јазик 1

Морфологија на италијанскиот јазик 4

Синтакса на италијанскиот јазик 1

Синтакса на италијанскиот јазик 2

Информатичка лингвистика за италијански јазик 1

Информатичка лингвистика за италијански јазик 2

 

Преземете ја биографијата

Други членови