Silvana Simoska_slika

Силвана Симоска

Редовен професор
e-mail:

simoska@ukim.edu.mk

simoskasilvana@gmail.com

Телефонски бр. кабинет: 32 40 480
Термини за консултации: линк

 

Настава на додипломски студии:

Катедра за германски јазик и книжевност (ГЈК):

Сегментална фонетика и фонологија на германскиот јазик

Супрасегментална фонетика и фонологија на германскиот јазик

Вовед во лексикологијата на германскиот јазаик

Зборообразувањето во германскиот јазик

Контрастивна граматика на германскиот и на македонскиот јазик 1, 2

Катедра за преведување и толкување (ПиТ):

Симултано толкување од македонски на германски јазик и обратно 1, 2

Настава на постдипломски студии:

Наука за јазик – германски јазик

Ортографија и ортоепија на германскиот јазик

Зборообразувачки обрасци во герм. јазик со посебен осврт кон сложените именки

Германско-македонски контрастивни проучувања

Конференциско толкување

Конференциско симултано толкување од македонски на германски јазик и обратно  1, 2

Теорија и практика на толкувањето

Контрастивна анализа на говор и терминологија  (герм./мак.)

Настава на докторски студии:

Наука за јазик – германски јазик

Текст-лингвистика: структурата на текстот

Лексичката семантика и нејзината репрезентација во менталниот лексикон

Процесот на усвојувањето на јазикот: прв и втор (странски) јазик

Преземете ја биографијата

Други членови