demo_image

Славица Србиновска

Редовен професор
e-mail: srbinovskas@gmail.com
Телефонски бр. кабинет: (+389) 2 324 0400
Термини за консултации: Понеделник во 11 часот.

 

Настава на додипломски студии: Теорија и методологија на книжевноста 3

Теорија на фикцијата 1 – задолжителен за ОКК и изборен за другите катедри

Теорија и методологија на книжевноста 4 – Теорија на фикцијата 2 – задолжителен за ОКК и изборен за другите катедри

Компаративни поетики 5

-Книжевноста и филмот – задолжителен за ОКК и изборен предмет за другите катедри

Теорија и методологија на книжевноста 6:  Рецепција, книжевност, култура- – задолжителен за ОКК и изборен предмет за другите катедри

Книжевност и антропологија – изборен предмет за ОКК и за другите катедри

Усмена/популарна/постмодерна книжевност и култура-изборен предмет за ОКК и за другите катедри

Книжевност и политика – изборен предмет за ОКК и за другите катедри

Книжевна херменевтика 1 и 2 – задолжителен за ОКК и изборен за другите катедри на факултетот другите катедри

Настава на постдипломски студии: Теорија и методологија на книжевните проучувања (заеднички/општ предмет)

Книжевност, медиуми и популарна култура (специјалистички курс)

Настава на докторски студии: Аспекти на времето, просторот и нарацијата

Идеологија, книжевност, медиуми, култура

Преземете ја биографијата

Други членови