Снежана Петрова

Снежана Петрова

Редовен професор
e-mail: snezanapetrov@me.com
Телефонски бр. кабинет: 32 40 445
Термини за консултации: Секоја среда од 9.40 до 11.15 часот

 

Настава на додипломски студии: Француско просветителство

Романот на 19 век

Класицизам

Францускиот театар на 20 век

Култура и цивилизација на француски јазик (од почетоците до Луј 14)

Култура и цивилизација на француски јазик Б/В 1

Култура и цивилизација на француски јазик Б/В 3

Култура и цивилизација на француски јазик Б/В 4

Настава на постдипломски студии: Женските ликови во францускиот роман, втор циклус наука книжевност, изборен предмет

Интеркултралност во комуникацијата, втор циклус, специјалистички студии мастер 2 ЛАСИ: јазици, бизнис и меѓународна трговија, интердисциплинарни студии оранизирани во соработка со Правниот факултет во Скопје и Универзитетот од Орлеан, Франција

Настава на докторски студии: Францускиот книжевен барок, наука за книжевност,

Преземете ја биографијата

Други членови