demo_image

Станислава-Сташа Тофоска-Јанеска

Редовен професор
e-mail: stofoska@yahoo.com
Телефонски бр. кабинет: 02/3240-458
Термини за консултации: четврток, 12:00-13:00

 

Настава на додипломски студии: Македонски јазик 1 и 2

Правопис на СМЈ и Правоговор на СМЈ

Граматика на македонскиот јазик 5 и 6

Семантика

Настава на постдипломски студии: Современи лингвистички теории,  Актуелни проучувања на современиот македонски јазик, Теоретски пристап во усвојувањето на македонскиот јазик како втор  (на студиите по Македонски јазик)

Македонски јазик и култура (на студиите по Конференциско толкување)

Настава на докторски студии: Семантика и граматика на македонскиот јазик

Социолингвистиката и наставата по македонски јазик како втор (со проф. д-р Емилија Црвенковска)

Структура и организација на лексичкиот систем во македонскиот јазик (со проф. д-р Катерина Велјановска)

Преземете ја биографијата

Други членови