• Преведување: од македонски на јазик Б (англиски, француски, германски) и обратно и од јазик В (англиски, француски, германски) на македонски

  • Толкување: од македонски на јазик Б (англиски, француски, германски) и обратно и од јазик В (англиски, француски, германски) на македонски