Испитна сесија мај-јуни 2018

Писмениот испит Германски јазик 3В ПиТ го положија: 28577, 27755, 28579, 27312, 28589, 28586, 28554, 28583, 28594, 28587, 28574, 28564.
Не положија: 28614, 28573, 28596, 28559, 28693.
Устен испит и увид во писмениот: 6.6.2018 во 12.00 ч. во П8.
доц. д-р Бисера Станкова

Документите се преземаат од менито Студенти – Дипломски труд

19.6.2019

Резултати од писмениот испит Германски јазик 3В за ПиТ:
Испитот го положија студентите со индекс бр. 28433 и 29073. Устен испит и внесување оцени на 21.6. во 15.00 ч. во П8.

доц. д-р Бисера Станкова


10.5.2019

Соопштение: Се известуваат студентите од втора и четврта година на студиските групи: Француски јазик и книжевност и ПиТ дека на 14 мај 2019 г. (вторник) проф. д-р Мирјана Алексоска Чкатроска нема да одржува настава поради оправдано отсуство.

Часовите предвидени со распоредот ќе бидат надополнети во договор помеѓу студентите и предметниот наставник.