• Руски јазик и книжевност – наставна насока
 • Руски јазик и книжевност – филолошка насока со Б модул
 • Руски јазик и книжевност – преведувачко-толкувачка насока
 • Руски јазик и книжевност – студии под Б

 • Полски јазик и книжевност – филолошка насока со Б модул
 • Полски јазик и книжевност – студии под Б
 • Полски јазик и книжевност – преведувачко-толкувачка насока

 • Чешки јазик и книжевност – филолошка насока со Б модул
 • Чешки јазик и книжевност – студии под Б
 • Чешки јазик и книжевност – преведувачко-толкувачка насока

 • Студиска програма двојазични славистички студии
 • Студиски планови и програми
Милица Миркуловска

Милица Миркуловска

Редовен професор
Лидија Танушевска

Лидија Танушевска

Вонреден професор
Јасминка Делова

Јасминка Делова-Силјанова

Вонреден професор
Билјана Мирчевска

Биљана Мирчевска-Бошева

Вонреден професор