Работно време: понеделник – петок од 11:00 до 13:00ч. 

За време на уписи, заверка на семестар и испитна сесија секој работен ден од 11:00 до 16:00 ч.

Шалтер бр. 1

 • Преведување и толкување
 • Општа и компаративна книжевност
 • Француски јазик и книжевност

 

Референт: Татјана Гаштарова

t.gashtarova@flf.ukim.edu.mk

тел.: (+389) (02) 32 40 470

Шалтер бр. 2

 • Англиски јазик и книжевност

 

Референт: Ирена Атанасовска

i.atanasovska@flf.ukim.edu.mk

тел.: (+389) (02) 32 40 471

Шалтер бр. 3

 • Славистика
 • Италијански јазик и книжевност
 • Шпански јазик и книжевност
 • Албански јазик и книжевност

 

Референт: Николина Петкова

n.petkova@flf.ukim.edu.mk

тел.: (+389) (02) 32 40 446

Шалтер бр. 4

 • Македонски јазик
 • Јужнословенски јазици
 • Германски јазик и книжевност
 • Македонска книжевност
 • Турски јазик и книжевност

 

Референт: Ирина Русевска

i.rusevska@flf.ukim.edu.mk

тел.: (+389) (02) 32 40 468