Упатство за бирање број од телефонскиот именик:

+389 2 3240-[број на локал]

Централа

400 Централа

Деканат

401 Деканат
401 Декан
493 Продекан за настава
493 Продекан за финансии
493 Продекан за меѓународна соработка

417 - Катедра за македонски јазик и јужнословенски јазици

477 Људмил Спасов
429 Димитар Пандев
488 Емилија Црвенковска
422 Катерина Велјановска
422 Томислав Треневски
459 Славица Велева
479 Татјана Гочкова-Стојановска
424 Анета Дучевска
477 Лидија Аризанковска
416 Симон Саздов
459 Марјан Марковиќ
479 Искра Пановска-Димкова
458 Станислава-Сташа Тофоска-Јанеска
458 Гордана Алексова
488 Марија Паунова

418 - Катедра за македонска книжевност и јужнословенски книжевности

425 Добринка Миловска-Божиновска
416 Нина Анастасова-Шкрињариќ
476 Венко Андоновски
424 Весна Мојсова-Чепишевска
431 Ангелина Бановиќ-Марковска
454 Јасна Котеска
476 Кристина Николовска
431 Трајче Стамески
475 Искра Тасевска Хаџи-Бошкова

421 - Катедра за албански јазик и книжевност

441 Агим Пољоска
426 Зеќирја Незири
441 Нехас Сопај
474 Аслан Хамити
454 Агим Лека
426 Мирлинда Крифца-Беќири
426 Мируше Хоџа
426 Ваљбона Тоска
410 Ајтен Ќамили
426 Исмет Османи

464 - Катедра за турски јазик и книжевност

301 Октај Ахмед – 3250001
304 Фадил Хоџа – 3250004
300 Назим Ибрахим – 3250000
303 Сена Ариф-Шешум
464 Фатима Хоџин

Одделение за финансиско и материјално работење

498 Никола Крстевски
449 Наташа Ванеска
478 Оливер Алексовски
481
472

423 - Катедра за славистика

457 Милица Миркуловска
457 Лидија Танушевска
482 Јасминка Делова-Силјанова
482 Биљана Мирчевска-Бошева
452 Екатерина Терзијоска
452 Роза Тасевска
440 Ирен Алчевска

450 - Катедра за романски јазици и книжевности

442 Маргарита Велевска
442 Звонко Никодиновски
442 Мира Трајкова
438 Ирина Бабамова
455 Мирјана Алексоска-Чкатроска
445 Елисавета Поповска
445 Снежана Петрова
455 Јоана Хаџи-Лега Христоска
466 Сања Михајловиќ-Костадиновска
438 Анита Кузманоска
408 Раду-Михаил Атанасов
438 Севда Лазаревска

419 - Катедра за германски јазик и книжевност

443 Емилија Бојковска
486 Зорица Николовска
480 Силвана Симоска
461 Емина Авдиќ
443 Бисера Станкова
486 Маријана Ѓорѓиева

487 - Катедра за англиски јазик и книжевност

456 Зоран Анчевски
484 Рајна Кошка-Хот
437 Јованка Лазаревска-Станчевска
453 Елени Бужаровска
432 Анжела Николовска
430 Солзица Поповска
465 Емилија Саржоска-Георгиевска
465 Соња Витанова-Стрезова
434 Румена Бужаровска
440 Мери Лазаревска
437 Билјана Наумоска-Саракинска
434 Анастазија Киркова-Наскова
456 Мира Беќар
487 Елена Ончевска Агер
432 Зорица Трајкова
456 Калина Малеска-Гегај
407 Милан Дамјаноски
453 Наташа Стојановска-Илиевска
487 Анета Наумоска

Одделение за студентски прашања

490 Благоја Нолчевски
478 Стојче Александров
Јулијана Мешковска
470 Татјана Гаштарова
471 Ирена Атанасовска
468 Ирина Русевска
446 Николина Петкова
435 Мартин Арсовски

433 - Катедра за општа и компаративна книжевност

462 Елизабета Шелева
416 Лидија Дракулевска
416 Маја Бојаџиевска
416 Славица Србиновска
416 Владимир Мартиновски
462 Марија Ѓорѓиева-Димова
416 Кристина Н. Николовска

492 - Катедра за преведување и толкување

425 Татјана Панова-Игњатовиќ
463 Катарина Ѓурчевска-Атанасовска
463 Милена Саздовска-Пигуловска
463 Соња Китановска-Кимовска
463 Владимир Цветкоски
463 Сања Гавриловска
Магдалена Симионска

Катедра за италијански јазик и книжевност

413 Александра Саржоска
412 Радица Никодиновска
414 Анастасија Ѓурчинова
412 Лучиана Гуидо-Шремпф
413 Руска Ивановска-Наскова
414 Љиљана Узуновиќ
483 Валентина Милошевиќ-Симоновска
483 Ирина Талевска

Стручна и административна служба

467 Весна Стојановска
469 Маргарита Шукулоска
497 Горанчо Колевски
490 Јулијана Спасеска
418 Снежана Јанчевска
417
419 Зоран Симоски
492 Димитар Попоски
487 Марија Цветковска
494 Ванкица Кочоска
423 Климент Ристески
421 Блерант Мехмети
433 Дарко Митевски
436 Виолета Божиновска
473 Горан Ивковиќ
411
401 Андријана Павлова
400 Татјана Набакова
 238 Борче Јовановски – 3116520
 238 Младен Анѓелков – 3116520
 238 Данчо Миленковски – 3116520
 238 Трајче Трпев – 3116520
428 Лилјана Манасијевска
428 Соња Маџароска
428 Слободанка Митевска
428 Доца Петковска
428 Јасминка Гроздановска
428 Лиле Дукадиновска
428 Лидија Рајатоска
428 Анкица Димишковска
481
472