Архива на претходни соопштенија:

СООПШТЕНИЕ за студентите кои студираат на трет циклус-докторски студии

1. ЗАВЕРКА НА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР И ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ ЗА ЗИМСКИОТ ИСПИТЕН РОК ВО УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

Заверката на зимскиот семестар и пријавувањето на испитите за зимскиот испитен рок за студентите на трет циклус на студии ќе се реализира во периодoт од 9.1.2019 до 11.1.2019 година со следниве документи:
– Индекс;
– Образец за заверување семестар со уплатница од 50,00 денари за административна такса;
– Пријава за испит со уплатница од 50,00 денари за административна такса за секој испит поединечно;
– Уплата на преостанат дел од ратата за семестарот.

2. ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИ ВО ЗИМСКИОТ ИСПИТЕН РОК ВО УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

Зимскиот испитен рок е од 14.1.2019 до 29.1.2019 година.

3. ЗАПИШУВАЊЕ НА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2018/19 ГОДИНА

Запишувањето на летниот семестар ќе се реализира во периодот од 4.2.2019 до 9.2.2019 година, со следниве документи:
– Индекс;
– Образец за запишување семестар со уплатница од 50,00 денари за административна такса;
– Уплата на рата за запишување на семестарот согласно склучениот договор, на сметката на Филолошкиот факултет на општа уплатница ПП 50 со следниве податоци:
Назив на примачот: Буџет на РМ-Филолошки факултет ,,Блаже Конески”-Скопје
Сметка: 100000000063095
Износ: ххх денари
Сметка на буџетски корисник-единка корисник: 1600104235 788 10
Приходна шифра и програма: 723019 41


Соопштение за студентите кои студираат на трет циклус студии според ЕКТС

1. Упис на зимски семестар за уч. 2018/2019 година

Уписот за студентите на трет циклус студии ќе се реализира во периодот од 24.09.2018 до 28.09.2018 година, со следниве документи:
– Индекс;
– Пријава за испит со уплатница од 50,00 денари за административна такса за секој испит поединечно;
– Уплата на рата (за студентите кои имаат трошоци) на сметка на Филолошки факултет Скопје
пп-50 уплатница
– од страната на примач – назив на примач: Буџет на РМ – Филолошки факултет Скопје; банка на примачот: Народна банка на РМ; сметка на примачот: 100000000063095; сметка на буџетски корисник: 1600104235 788 10; приходна шифра: 723019 и програма: 41

Студентите кои не доставиле извештај (за уч. 2017/2018 година) потребно е заедно со документите за запишување да достават:
– за запишување во III семестар – извештај за истражување и подготовка на тема за докторска дисертација и валоризација на 14 ЕКТС од II семестар,
– за запишување во IV семестар да има претходно доставено извештај за истражување и подготовка на тема за докторска дисертација и валоризација на 28 ЕКТС од III семестар
– за запишување во V семестар – извештај за истражување и објавување на резултати и валоризација на 25 ЕКТС од IV семестар ,
– за запишување во VI семестар – извештај за истражување и објавување на резултати и валоризација на 28 ЕКТС од V семестар.


СООПШТЕНИЕ за студентите кои студираат на трет циклус студии според ЕКТС

I. ПРИЈАВУВАЊЕ ИСПИТИ ЗА ЕСЕНСКИОТ ИСПИТЕН РОК

Пријавувањето на испитите за есенскиот испитен рок за студентите на трет циклус студии ќе се реализира во периодот од 29.08.2018 до 31.08.2018 година, со следниве документи:

  • Индекс;
  • Пријава за испит со уплатница од 50,00 денари за административна такса за секој испит поединечно

II. ПОЛАГАЊЕ ИСПИТИ ВО ЕСЕНСКИОТ ИСПИТЕН РОК

Полагањето на испити во есенскиот испитен рок ќе се реализира во периодот од 05.09.2018 до 27.09.2018 година.