Контакт: doktorski@flf.ukim.edu.mk

Прелиминарни листи на кандидати од вториот уписен рок од Конкурсот за трет циклус студии во Школата за докторски студии во акад. 2019/2020 г.

Прелиминарна листа на кандидати кои ги исполнуваат условите за запишување на трет циклус – докторски студии по македонистика во уч. 2019/2020 г.

Прелиминарна листа на кандидати кои не ги исполнуваат условите за запишување на трет циклус – докторски студии по македонистика во уч. 2019/2020 г.

Прелиминарна листа на кандидати кои ги исполнуваат условите за запишување на трет циклус – докторски студии по наука за книжевност во уч. 2019/2020 г.

Прелиминарна листа на кандидати кои не ги исполнуваат условите за запишување на трет циклус – докторски студии по наука за книжевност во уч. 2019/2020 г.


Прелиминарни листи на кандидати од Конкурсот за трет циклус студии во Школата за докторски студии во акад. 2019/2020 г.

Прелиминарна листа на кандидати кои не ги исполнуваат условите за запишување на трет циклус – докторски студии по македонистика во уч. 2019/2020 г.

Прелиминарна листа на кандидати кои ги исполнуваат условите за запишување на трет циклус – докторски студии по наука за книжевност во уч. 2019/2020 г.

Прелиминарна листа на кандидати кои не ги исполнуваат условите за запишување на трет циклус – докторски студии по наука за книжевност во уч. 2019/2020 г.


К О Н К У Р С за запишување студенти на трет циклус – докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во академската 2019/2020 година