Заверка и запишување семестар за трет циклус – докторски студии