Декан

проф. д-р Анета Дучевска
Редовен професор
(+389) (02) 3240-401
dekanat@flf.ukim.edu.mk

Продекан за настава

проф. д-р Јованка Лазаревска - Станчевска
Редовен професор
(+389) (02) 3240-493
jovanka@ukim.edu.mk

Продекан за финансии

проф. д-р Анастасија Ѓурчинова
Редовен професор
(+389) (02) 3240-493
agjurcinova@flf.ukim.edu.mk

Продекан за наука и меѓународна соработка

проф. д-р Маја Бојаџиевска
Редовен професор
(+389) (02) 3240-493
maja.bojadjievska@flf.ukim.edu.mk