ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ – постдипломски студии – втор уписен рок во уч. 2019/2020 г.

КОНКУРС за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во втор уписен рок во учебната 2019/2020 година

www.upisi.ukim.mk

 

Слободни места на втор циклус студии во втор уписен рок во уч. 2019/2020 г.

Студиски програми број на студенти траење во семестри цена на студирање (во евра)
  15 2 1500
Академски студии по дидактика и методика на наставата по германски јазик 15    

 

Рокови за пријавување и запишување:

Втор рок
Пријавување на кандидатите 8 јануари – 2 март 2020
Запишување на кандидатите 3 – 5 март 2020


5.2.2020 г.

Втор циклус – постдипломски студии: запишување семестар

I. Запишување летен семестар за студентите од акад. 2019/2020 г.

II. Запишување зимски и летен семестар за студентите од акад. 2018/2019 г.

Запишувањето на семестарот за студентите од втор циклус студии ќе се реализира во периодот од 17.2.2020 до 21.2.2020 г., со следниве документи:

Студенти од акад. 2018/2019 г.:
– Индекс
– Образец за упис на зимски и летен семестар за акад. 2019/20 г.
– Образец за заверка на семестарот

Студенти од акад. 2019/2020 г.:
– Индекс
– Образец за упис на летен семестар
– Уплата на рата

Студентите кои ги немаат подмирено трошоците за зимскиот семестар, треба да извршат уплата пред упис.

Во прилог се податоците од сметката на Филолошкиот факултет:
– Назив на примачот: Буџет на РМ-Филолошки факултет „Блаже Конески“ -Скопје
– Сметка: 100000000063095
– Износ: ххх денари
– Сметка на буџетски корисник-единка корисник: 1600104235 788 10
– Приходна шифра и програма: 723019 41. ЗАВЕРКА НА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР И ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ ЗА ЗИМСКИОТ ИСПИТЕН РОК

Заверката на зимскиот семестар и пријавувањето на испитите за зимскиот испитен рок за студентите запишани на втор циклус студии ќе се реализира во периодот од 20.1.2020 до 24.1.2020 г., со следниве документи:
– Индекс,
– Уплата на рата од ххх денари на сметката на Филолошкиот факултет,
– Лист за заверување на семестар,
– Пријава за испит.
Назив на примачот: Буџет на РМ-Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје
Сметка: 100000000063095
Износ: ххх денари
Сметка на буџетски корисник-единка корисник: 1600104235 788 10
Приходна шифра и програма: 723019 41

2. ПОЛАГАЊЕ ИСПИТИ ВО ЗИМСКИОТ ИСПИТЕН РОК
од 27.1.2020 до 14.2.2020 г.

Пред да ги достави обрасците за пријавување на испитите студентот е должен истите да ги пријави во iKnow.