Контакт: postdiplomski@flf.ukim.edu.mk

На следниот линк можете да го најдете КОНКУРСОТ за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2019/2020 година

http://ukim.edu.mk/dokumenti_m/Konkurs-II-ciklus-2019_2020_2019-08-07.pdf

 


 

СООПШТЕНИЕ за студентите кои студираат на втор циклус студии според ЕКТС

I. ПРИЈАВУВАЊЕ ИСПИТИ ЗА ЛЕТНИОТ ИСПИТЕН РОК
Пријавувањето на испитите за летниот испитен рок за студентите на втор циклус студии ќе се реализира во периодот од 3.6.2019 г. до 6.6.2019 г. година, со следниве документи:
– Индекс;
– Пријава за испит;
– Oбразец за заверка на летниот семестар.
Студентите се должни претходно да ги имаат пријавено испитите во нивниот iKnow профил.

II. ПОЛАГАЊЕ ИСПИТИ ВО ЛЕТНИОТ ИСПИТЕН РОК
Полагањето на испити во летниот испитен рок ќе се реализира во периодот од 10.6.2019 г. до 20.6.2019 г. година.


Архива на претходни соопштенија:

Во согласност со член 110 од Законот за високото образование, Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Одлуката на Ректорската управа на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, бр. 02-138/3, донесена на 224. седница одржана нa 29.1.2018 година, Одлуката на Ректорската управа на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, бр. 02-384/4, донесена на 226. седница одржана нa 15.3.2018 година, Одлуката на Ректорската управа на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, бр. 02-611, донесена на 228. седница одржана нa 22.5.2018 година, Одлуката на Владата на Република Македонија за давање согласност на конкурсите за запишување на студии од втор циклус на јавните високообразовни установи бр. 44-4493/1 од 2.5.2018, (Сл. весник бр. 84 од 9.5.2018г.), Одлуката на Владата на РМ за дополнување на Одлуката на Владата на Република Македонија за давање согласност на конкурсите за запишување на студии од втор циклус на јавните високообразовни установи бр. 44-5168/1 од 15 мај 2018 година (Службен весник на РМ бр. 93 од 21 мај 2018 г.) и Одлуката на Владата на РМ за изменување на Одлуката за давање согласност на конкурсите за запишување на студии од втор циклус на јавните високообразовни установи бр. 44-7305/1 од 24 јули 2018 година (Службен весник на РМ бр. 142 од 31 јули 2018 г.), Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје објавува

КОНКУРС
за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2018/2019 година (пречистен текст)


СООПШТЕНИЕ за студентите кои студираат на втор циклус студии според ЕКТС

I. ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ ЗА ЗИМСКИОТ ИСПИТЕН РОК

Пријавувањето на испитите за зимскиот испитен рок за студентите на втор циклус студии ќе се реализира во периодот од 9.1.2019 г. до 11.1.2019 г. година, со следниве документи:
– Индекс;
– Пријава за испит со уплатница од 50,00 денари за административна такса за секој испит поединечно;
– образец за заверка на семестар со уплатница од 50,00 денари.
Студентите се должни претходно да ги имаат пријавено испитите во нивниот I-know профил

II. ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИ ВО ЗИМСКИОТ ИСПИТЕН РОК

Полагањето на испити во зимскиот испитен рок ќе се реализира во периодот од 15.1.2019 г. до 29.1.2019 г.

III. УПИС НА ЛЕТНИОТ И ЗАВЕРКА НА ЗИМСКИOT СЕМЕСТАР

По завршувањето на испитната сесија уписот ќе се реализира од 11.2.2019 г. до 14.2.2019 г. со следниве документи:
– Индекс;
– образец за упис на семестар со уплатница за рата и уплатница од 50,00 денари за административна такса
– образец за заверка на семестар со уплатница од 50,00 денари за административна такса.


СООПШТЕНИЕ за студентите кои студираат на втор циклус студии според ЕКТС

I. ПРИЈАВУВАЊЕ ИСПИТИ ЗА ЕСЕНСКИ ИСПИТЕН РОК И ЗАВЕРКА НА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР

Пријавувањето на испитите за есенскиот испитен рок за студентите на втор циклус студии ќе се реализира во периодот од 29.8.2018г. до 31.8.2018г. година, со следниве документи:

  • Индекс;
  • Пријава за испит со уплатница од 50,00 денари за административна такса за секој испит поединечно;
  • образец за заверка на семестар со уплатница од 50,00 денари.

Студентите се должни да ги пријават испитите во iKnow-системот.

II. ПОЛАГАЊЕ ИСПИТИ ВО ЕСЕНСКИОТ ИСПИТЕН РОК

Полагањето на испитите во есенскиот испитен рок ќе се реализира во периодот од 05.09.2018г. до 27.09.2018г. година.

Кликнете на документите подолу за да ги преземете во PDF верзија.